โครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน (20/09/2013hot
   
btn การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ องค์กรทางการศึกษา เพื่อความเท่าเทียมกันในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2555  ณ ศาลาชื่ออารมณ์  
   
btn นักศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รหัส 51 จัดโครงการ “สนุกคิด ประดิษฐ์สื่อ สู่งานศิลป์ ” ระหว่างวันพุธ ที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2555
  ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต   
   
btn รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5  รายงานตัว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422  

"สนุกเต้น เล่นดนตรี"
สุรียะทางศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม "ร้องรำทำเพลงถือเป็นศิลปะ
ที่ไม่ใช่ใครทุกคนก็จะทำได้
แต่ยากยิ่งกว่า ถ้าจะมีใครสักคน
สามารถสอนให้ร้องได้ฝึกเต้นเป็น บอกให้เข้าใจถึงจังหวะดนตรี
ผู้เขียนถ่ายทอดศิลปะเพลง และการเคลื่อนไหว ให้คนเป็นครูได้รู้
ได้เข้าใจจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความตั้งใจ และด้วยความรัก ตลอดเวลาในการ
เป็น "ครู" ผู้สร้าง "ครู"

   
รายงานผล "โครงการ เรียน-เล่น เสริมความรู้ภาคฤดูร้อน" ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2555
ณ สำนักงานกิจกรรมกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคนนาคมแห่งชาติ


คลิ้กดูรายละเอียด
   
เล่า ร้อง เต้น เล่นละคร :
เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัยอย่างมีสุนทรียะ
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม
         อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์
         อาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท
         อาจารย์สุคนธจิต วงษ์เผือก
สำนักพิมพ์ สาราเด็ก