ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : July 11, 2018
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

<

 
    Wednesday, July 11, 2018  
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 (24/06/2561)  
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (11/1/2018)  
  กำหนดเปิดภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (8/8/2017)  
     

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ชุมชนครูกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ” โดยมี ดร.สินชัย จันทร์เสม ดร.อนุภาพ ธูปาอ่าง ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ และดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(7/7/61) hot

   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดและไอซีที” โดยมี ดร.สินชัย จันทร์เสม ดร.อนุภาพ ธูปาอ่าง ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ และอาจาย์ชนินท์ ฐิติเพชรกุล เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(30/6/61) hot

   

ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ จัดโครงการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาากร คณะครุศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบได้แก่ ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต  ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง 434) (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์
)(14/6/61) hot

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 59  คน ที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตร โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ อีกทั้งนักศึกษาได้จัดแสดงมุติตาจิตแก่อาจารย์ผู้สอน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(11/6/61)

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิย์สวน ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์  กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารย์สุธีรา บุนนาค เป็นวิทยากร  หัวข้อ “เทคนิคการจัดการชั้นเรียน” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น  ป.1-ป.6 และเทคนิคในการสอนในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อวันอังคารที่ 5 มิ.ย. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(6/6/61)
 
ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน นำอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการส่งสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตววรษที่ ๒๑ ในหัวข้อ “กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาครู” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(28/5/61)
 
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ  ผศ.ดร.วิชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี  คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบีที่ 31 พ.ค. 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (31/5/61)
 
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จันทร์แรมเรือนแป้น  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ อาจารย์ชนิดา       น้อยไม้คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง conference 3 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (26/5/61)
 
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ            อาจารย์ประวรดา โภชนาจันทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พรใจ สารยศ คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค. 2561 (ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (17/5/61)
   
   
   
 
   
   
 
     
 
   ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
   hot รายละเอียดการเปิดรับสมัครฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560hot
   รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559
     
 
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 รอบที่ 1
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า