ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : September 21, 2017
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

DeanDeanDeanDeanDean<

 
 
    Thursday, September 21, 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  กำหนดเปิดภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (8/8/2017)  
     
     

 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 434 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(19/9/60)hot

   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(มคอ.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ มอค.3 และ มคอ.5 ให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิผล การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(30/8/60)hot
   
ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมกาบริหารและคณาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์  เกษตรตระการ)(25/8/60)hot
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับ บริษัทเมย์แบงค์ กิมเอ็ง แห่งประเทศไทย จัดโครงการจิตอาสา "กิจกรรม 8 ฐาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการออม"  ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้าง โดยมี รศ. วิชัย พานิชย์สวย กล่าวเปิดโครงการ พร้อมคณาจารย์ ไปดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บริการทางวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสา และการบูรณาการจากการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ภาพ/นายครรชิต อนุกูล)(20/8/60)hot
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งที่ 5 จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะ/โรงเรียน ในหัว “ข้อคุณลักษณะของครูที่ดี”และ “ในหัวข้ออาจารย์ที่ฉันชื่นชอบ”ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(17/8/60)hot
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และเพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้พบกับผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น.  ห้องเรียน 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา  คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ เกษตรตระการ)(10/8/60)hot
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานของคณะครุศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301  อาคาร ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ เกษตรตระการ)(10/8/60)hot
   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560(ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (7/8/60)hot

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร. จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (4/8/60)hot

   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข่าร่วมการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 โดยมีภารกิจในการ  สรุปขั้นตอนในการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(26/7/60)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
 
       
    การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา
       
 
     
   hot รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559hot
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า