ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : May 11, 2018
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

DeanDean<

 
    Friday, May 11, 2018  
 
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 (16/3/2018)  
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (11/1/2018)  
  กำหนดเปิดภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (8/8/2017)  
     

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี งบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา และ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการนำ PLC มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการใช้เทคนิค Lesson Study เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ผู้บริหารและครูจำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ นอกจากนี้ มีโรงเรียนจากจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม และโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า รวมถึงคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย(ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์)(9/5/61)hot

   

ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.oo น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(4/5/61)hot

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงษ์ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร และอาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นวิทยากรอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2561 ณ กรมยุทธการทหารบก (ภาพ:ข่าว/ศักดิ์ชัย  ไชยรักษ์)(27/4/61)hot

   

คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 3 “การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยยุคไทยแลน 4.0” และกิจกรรมที่ 4 “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อบูรณาการอบรมจากกิจกรรมที่ 3 และ 4 ให้มีความรู้ความเข้าใจ            เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มสด. เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 นายครรชิต อนุกูล (ภาพ/ข่าว)(27/4/61)hot

   

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสาน สงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์” ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ “บอกเล่าวัฒนธรรม ความเป็นครูสู่ครุศาสตร์ “ การสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร อาจารย์อาวุโส ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้อง 433-434 เวลา 9.00 – 11.00 น. (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษษตรตระการ)(9/4/61)hot

 

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาครูสู่ศตวรรศที่ 21 (ครุศาสตร์เกมส์ 2018) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานและในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา เป็นต้น ในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารพลศึกษาชั้น 3 (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(3/4/61)

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ออกค่ายอาสาพัฒนา ในโครงการดุสิตจิตอาสาช่วยน้อง โดยร่วมตกแต่งสื่อกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและ ผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียน และได้มีการมอบสื่อการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -  1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(1/4/61)

 

คณะครุศาสตร์  จัดโครงการบริการให้คำปรึกษากับนักศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา "เพื่อนปรึกษาเพื่อน" โดยวิทยากร อาจารย์นเรศ  กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระราชนคร เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้มีทักษะการให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ด้วยการพูดคุยให้กำลังใจแก่เพื่อนที่กำลังประสบกับสถานการณ์ หรือปัญหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล  ไม่สบายใจอันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียน 852    ชั้น 5 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มสด.(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกุล)(25/3/61)

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
     
 
   ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
   hot รายละเอียดการเปิดรับสมัครฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560hot
   รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559
     
 
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 รอบที่ 1
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า