Up หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(รอบ 9 เดือน)ปีการศึกษา 2560 Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.วิชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบีที่ 31 พ.ค. 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล)

9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0016
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0014
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0013
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0012
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0011
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0010
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0009
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0008
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0007
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0004
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0003
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0002
9 เดือน ป บัณฑิต_180605_0001

Total images: 13 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help