Up หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(รอบ 9 เดือน)ปีการศึกษา 2560 Slideshow

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ประวรดา โภชนาจันทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พรใจ สารยศ คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค. 2561 (ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล)

9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0022
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0017
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0015
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0014
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0013
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0011
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0009
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0008
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0018
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0019
9 เดือน ประถมศึกษา_180605_0020

Total images: 11 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help