ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : April 11, 2018
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

DeanDean<

 
    Wednesday, April 11, 2018  
 
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 (16/3/2018)  
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (11/1/2018)  
  กำหนดเปิดภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (8/8/2017)  
     

 
   

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสาน สงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์” ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ “บอกเล่าวัฒนธรรม ความเป็นครูสู่ครุศาสตร์ “ การสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร อาจารย์อาวุโส ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้อง 433-434 เวลา 9.00 – 11.00 น. (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษษตรตระการ)(9/4/61)hot

   

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาครูสู่ศตวรรศที่ 21 (ครุศาสตร์เกมส์ 2018) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานและในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา เป็นต้น ในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารพลศึกษาชั้น 3 (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(3/4/61)hot

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ออกค่ายอาสาพัฒนา ในโครงการดุสิตจิตอาสาช่วยน้อง โดยร่วมตกแต่งสื่อกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและ ผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียน และได้มีการมอบสื่อการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -  1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(1/4/61)hot

 

คณะครุศาสตร์  จัดโครงการบริการให้คำปรึกษากับนักศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา "เพื่อนปรึกษาเพื่อน" โดยวิทยากร อาจารย์นเรศ  กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระราชนคร เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้มีทักษะการให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ด้วยการพูดคุยให้กำลังใจแก่เพื่อนที่กำลังประสบกับสถานการณ์ หรือปัญหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล  ไม่สบายใจอันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียน 852    ชั้น 5 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มสด.(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกุล)(25/3/61)hot

 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนา   การประกันคุณภาพสำหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับครู” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2  คณะครุศาสตร์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ และคณะ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “สัมพันธภาพที่ดีสำหรับผู้นำ  ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี บุคลิกภาพสำหรับผู้นำ การทำงานเป็นทีม และสะท้อนคิดชีวิตผู้นำ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง มีความรู้และทักษะสามารถพูดต่อที่สาธารณะตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 11702 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกุล)(24/3/61)

 

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โดยมี คุณครูสุวรา บังทอง (ศิษย์เก่า) วิทยากรบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 และ คุณสุขสันต์ ไทรเอี่ยมชัย (ศิษย์เก่า) วิทยากรบรรยายหัวข้อ บุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับครู เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนโครงการ และบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)(16/3/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการวิจัยเรื่อง “ สมรรถนะบัณฑิต ที่คาดหวังตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยกำหนดจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2
โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วย
(ภาพ/ข่าว:อำภาพร นามเสนา)(20/2/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ และ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาการประถมศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดย รศ.ดร.เทื้อน      ทองแก้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7, 8  และ 9 กุมภาพันธ์ 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (9/2/61)
   
   
   
   
 
   
   
 
     
 
   ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
   hot รายละเอียดการเปิดรับสมัครฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560hot
   รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559
     
 
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 รอบที่ 1
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า