คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 Update : August 30, 2014
 
 
news
 
xx facebook twitter google
Social Network
KSP PeceraThailand

<กำหนดการฝึกอบรมฯDean007

      
The 5th International Symposium
 
 
 
 
hot The 5th International Symposium on Special Education: Moving Toward Full Inclusion among ASEAN Countries. hot
hot กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ "การวิจัยทางการศึกษา" รายงานตัวและเริ่มฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 11701 อาคาร 11 ชั้น 7 (14/08/2014) hot
hot เอกสารหลักฐานการรายงานตัวฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ (14/08/2014) hot
 ประกาศด่วนที่สุด คุรุสภาขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการเทียบโอนความรู้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (5/08/2014) hot
 กำหนดการฝึกอบรม 9 มาตรฐานตามตารางการฝึกอบรมใหม่ สำหรับผู้ที่เลือกหน่วยฝึกอบรมของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (20/05/2014) 
 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในหลักสูตรฯ ภายใต้โครงการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาดูงานโรงเรียนวรรณสว่างจิต ถ.พระราม 2 ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จ.เพชรบุรี  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยสวี อิ่มอโนทัย และ ผศ.เทอดศักดิ์ ศรีสุ บรรยายพิเศษเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรฯ ณ โรงแรมหิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 29/07/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นวิทยากรในหัวข้อ พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน และ ผศ.สดใส โชติกเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย เป็นวิทยากรในหัวข้อการเขียนแผนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ณ ห้อง 301 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน มสด. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 25/07/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำชุดเครื่องมือทวนสอบ (ข้อสอบมาตรฐาน) เพื่อใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์” สำหรับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ตามมาตฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผล มคอ. 5 เพื่อให้เชื่อมโยงกับ มคอ. 3 และเทคนิคการเขียนรายงานผล ใน มคอ. 7 เพื่อรับรองการตรวจประเมินผลการศึกษา ณ ห้อง 852 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 23/07/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การเข้มงวดกวดขันอาจารย์ผู้สอน การอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 การกำหนดการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2557 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ฯลฯ ณ ห้อง 434 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 24/07/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 24/07/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 โดยมีวาระเกี่ยวกับการแจ้งผลการดำเนินงานการติดตามนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1-3 และความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ วิธีการแก้ไข รวมทั้งการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 203 ตึกศูนย์ทุนมนุษนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 24/07/57

   
 
 
 
MOU : Philippine Normal University, Philippines.    
MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.    
MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.    
       
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.    
       
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
       
โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    
       
       
Dawn to ASEAN    
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
       
       
       
 
 

รุ่งอรุณสู่อาเซียน (Dawn to ASEAN)

วารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ ฉบับที่ 4
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   
 
 
ความแตกต่างของคำว่า ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?
   
 
 
    แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ hot
   
    แบบฟอร์มจากการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
    แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
 
     เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
  ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
  แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 
   
ข้อบังคับต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
 
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 

   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
 
   
educa

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4


โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre001 ครูอนุบาลยุคใหม่  นำเสนอหลักการเรียน การสอน
เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันไป


  โดย  ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
           อาจารย์พรรัก อินทามระ
           ( คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   
   
 
    13 Font Thai
รวมตัวอักษรภาษาไทย (13 ฟอนต์ไทย) สำหรับ
หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


เว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481
           
   
           
    x   x  
    การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPhone
  การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPAD
 
           
   


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 : Counter

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 (อัตโนมัติ) อีเมล์ : education.dusit@hotmail.com
Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University | 295 Rachasima Road., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 66-2244-5502-4 Fax. 66-2244-5509 E-Mail : education.dusit@hotmail.com

 

This site is best viewed using current versions of Mozilla Firefox or
Microsoft Internet Explorer at a screen resolution of 1024 x 768 or higher. 
Webmaster & Graphic Design By Sakchai Chaiyarak : sakchai_cha@dusit.ac.th

Firefox | Internet Explorer