คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 Update : November 30, 2015
 
 
 
news
 
 
 
 
 
 
 
xx facebook twitter google
Social Network
KSP PeceraThailand

<DeanDean

      
program
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร9มาตราฐาน
 
 
hot เปิดแล้ว คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม Click (4/07/2015) hot
   
 
ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ นำคณะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบ ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์

ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ นำคณะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบ ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์ และศึกษาดูงานระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ และอาจารย์ทยุ เกื้อสกุล เป็นผู้ต้อนรับและแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษกับคณะศึกษาดูงานวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ภาพ/ข่าวน.ส. นาฏยา ต๊ะลี) 24/11/58

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10(26)/2558

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10(26)/2558 โดยมีวาระต่างๆอาทิ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  งานช่อใหม่ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)22/10/58

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ และได้จัดนิทรรศการแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่างๆ ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 24/9/58

งานแสดงมุทิตาจิต สังสรรค์ ด้วยรักและผูกพันงานเกษียณอายุราชการอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต สังสรรค์ ด้วยรักและผูกพันงานเกษียณอายุราชการอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ปี 2558 โดยในปีนี้มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี สกุลภารักษ์ ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยานยน 2558 เวลา 10.30-14.00 น. ณ ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 21/9/58

กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร ภายใต้ “โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน”

ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร ภายใต้ “โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ดีในการให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ และจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ณ สิรินทรทัตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กทม. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 11/9/58

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภาพ 9 มาตรฐาน

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ประธานกล่าวต้อนรับในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภาพ 9 มาตรฐาน รุ่นที่ ๑ มาตรฐานที่ 1 4 และ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตประสงค์หลักสูตรเพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาพ และยังไม่ผ่านการสอบหรือการเทียบโอนการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาพ ฯลฯ ณ อาคาร 11 ห้อง 11701-2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 24/8/58

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีประจำปี 2556-2557 ในระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐโดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต (ภาพ/ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 13/8/2558

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษารับการตรวจประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557

ดร.จรูญ เฉลิมทอง รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและบริหาร กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 13/8/2558

   
 
 
 
 
 
MOU : Philippine Normal University, Philippines.    
MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.    
MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.    
       
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.    
       
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
       
โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    
       
       
Dawn to ASEAN    
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
 
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
     
 
 
 
  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน : รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
           
  วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
     
 
 
  ความแตกต่างของคำว่า ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?
     
 
 
    แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
   
    แบบฟอร์มจากการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
    แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2555 
 
     เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
  ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
  แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 
   
ข้อบังคับต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
 
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 

   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
 
 
   
educa

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4


โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre001 ครูอนุบาลยุคใหม่  นำเสนอหลักการเรียน การสอน
เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันไป


  โดย  ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
           อาจารย์พรรัก อินทามระ
           ( คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   
   
 
    13 Font Thai
รวมตัวอักษรภาษาไทย (13 ฟอนต์ไทย) สำหรับ
หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


เว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481
           
   
           
    x   x  
    การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPhone
  การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPAD
 
           


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 (อัตโนมัติ) อีเมล์ : education.dusit@hotmail.com
Faculty of Education, Suan Dusit University | 295 Nakhon Ratchasima Road., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 66-2244-5502-4 Fax. 66-2244-5509 E-Mail : education.dusit@hotmail.com

This site is best viewed using current versions of Mozilla Firefox or
Microsoft Internet Explorer at a screen resolution of 1024 x 768 or higher. 
Created by Narongrit Piromnok, edit and update by Sakchai Chaiyarak : sakchai_cha@dusit.ac.th

Firefox | Internet Explorer